चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०८-०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रथम चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन
जेष्ठ महिनाको मासिक विवरण चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०३-०७ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
प्रस्तुत विषयमा यस जिल्ला विकास समिति, धनकुटाको आ.व. २०७२/०७३ मा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रमको जेष्ठ महिनाको भौतिक तथा वित्तिय प्रगति प्रतिवेदन स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०६९ को अनुसूची १७.२ वमोजिम पाना ३ यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ ।
सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको चौमासिक प्रतिवेदन चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन २०७२-०४-०७ सामाजिक विकास शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक सुरक्षा अनुदान वितरणको चौमासिक प्रतिवेदन ।
Skip to toolbar