प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
दैवि प्रकोष विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दैवि प्रकोष विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन
कर्मचारी कल्याण विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका, प्रकाशन प्रशासन शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
कर्मचारी कल्याण विशेष कोष संचालन तथा व्यवस्थापन
गै.स.स.क्षमता विकास कोष नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गै.स.स.क्षमता विकास कोष
धनकुटा जिल्लाको गरिवि नक्सांकन नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
धनकुटा जिल्लाको गरिवि नक्सांकन
खरिद योजना २०७२-०७३ प्रकाशन २०७३-०४-१५ जिन्सी शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको खरिद योजना २०७२-०७३ ।
खरिद योजना ०७१-०७२ प्रकाशन २०७१-०४-१५ जिन्सी शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको खरिद योजना २०७१-०७२
बेरुजु प्रकाशन २०७२ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बेरुजुको विवरण
कार्यसम्पादन मापन नतिजा प्रकाशन २०७२ सुचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७०-२०७१ को कार्यसम्पादन मापन नतिजा प्रकाशन
Skip to toolbar