२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

प्रकाशन


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
नागरिक वडापत्र प्रकाशन सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस, धनकुटाको नागरिक वडापत्र
लैङ्गिक बजेट परीक्षण प्रतिवेदन २०७३ प्रकाशन २०७३-०७-३० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
लैङ्गिक बजेट परीक्षण प्रतिवेदन २०७३
सामाजिक परीक्षण प्रतिवेदन २०७३ प्रकाशन २०७३-०७-३० विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनकुटाको परीक्षण प्रतिवेदन २०७३
बालबालिका पार्श्वचित्र प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बालबालिका पार्श्वचित्र
आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन प्रकाशन २०७३-०४-३१ योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको आ .व. २०७२-०७३ को वार्षिक समीक्षाको प्रतिवेदन २०७३
आ.व. २०७२-०७३ को जिन्सी निरीक्षण सम्वन्धमा प्रकाशन २०७३-०४-३० जिन्सी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-०७३ को जिन्सी निरीक्षण गर्न संयोजक तोकिएको ।
आ.व. २०७३-०७४ को वार्षिक खरिद योजना प्रकाशन २०७३-०४-३० जिन्सी विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनकुटाको आ. .व. २०७३-०७४ को वार्षिक खरिद योजना
वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७२-०७३ प्रकाशन, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७३-०४-३० योजना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, धनकुटामा भएको आ.व. २०७२-०७३ को वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन २०७३
नागरिक वडापत्र प्रकाशन २०७३-०४-२५ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
धनकुटा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरूको नागरिक वडापत्र
मर्मत सम्भार विशेष कोष सँचालन तथा व्यवस्थापन नीति निर्देशिका, प्रकाशन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मर्मत सम्भार विशेष कोष सँचालन तथा व्यवस्थापन
Skip to toolbar