२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

नागरिक वडापत्र

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय

धनकुटा

नागरिक बडापत्र

 

क्र.सं. कार्य विवरण फाँट/शाखा जिम्मेवार व्यक्ति कोठा नं. आवश्यक कागजात/प्रक्रिया सुपरिवेक्षक दस्तुर  रु.) समय
१. १.१ जि.वि.स.को कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने योजना एवं कार्यक्रमको सम्झौता गर्ने/ठेक्का-पट्टा लगाउने योजना ना.सु. १०५ जि.वि.स.बाट योजना स्वीकृत भएको निर्णय यो.अ.तथा प्र.अ. १ दिन
स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान
ठेक्का-पट्टाको हकमा नियमानुसारका प्रक्रियाहरू
उपभोक्ता समितिको हकमा समितिको निर्णय उपभोक्ता समितिको अध्यक्षको नागरिकताको प्रतिलिपि, उपभोक्ता समिति दर्ता/नवीकरणको प्रमाणपत्रको फोटोकपी, उपभोक्ता समितिको निर्णय उपभोक्ता समितिमा ३३% महिला अनिवार्य रहेको, गा.वि.स.को सिफारिस ।
१.२ गा.वि.स. अनुदान रकम निकासा योजना ना.सु. १०५ गाउँ परिषद्बाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको निर्णय यो.अ.तथा प्र.अ. को.ले.नि.का. बाट निकासा प्राप्त भएको २ दिन
गाउँ विकास अनुदान निर्देशिकाले व्यवस्था गरेका अन्य कार्यविधि पूरा गरेका कागजात
१.३ योजना तथा कार्यक्रमको किस्ता रकम निकासा तथा फरफारक योजना ना.सु. १.५ प्राविधिक मूल्यांकन/कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन/प्रगति प्रतिवेदन यो.अ.तथा प्र.अ. एक हप्ता
बिल भरपाई
सम्बन्धित उपभोक्ता समिति/व्यक्तिको निवेदन
खर्च र्सार्वजनिकीकरणको निर्णय
१.४ जल उपभोक्ता समिति दर्ता र नवीकरण योजना ना.सु. १०५ सम्बन्धित जल उपभोक्ता समितिले स्वीकृत गरेको पदाधिकारीको शिर-पुछारमा हस्ताक्षर भएको विधानसहितको निवेदन यो.अ.तथा प्र.अ. रु.१००/- समितिबाट निर्णयभएको २ दिन
खानेपानी, गा.वि.स./न.पा., सिंचाइलगायत आवश्यक पर्ने कार्यालयको सिफारिस
२. २.१ स्वीकृत योजनाको ल.इ., डिजाइन, रेखाङ्कन, मूल्यांकन तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र प्राविधिक सहयोग जिल्ला प्राविधिक कार्यालय डि.इ. योजना स्वीकृतिको निर्णय स्था.वि.अ. ७ दिन
उपभोक्ता समिति/ठेकेदारको माग निवेदन
गा.वि.स.को मागपत्र
३. ३.१ योजना तथा कार्यक्रमका लागि को.ले.नि.का.बाट रकम निकासा लिने लेखा लेखा अधिकृत २०२ योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत निर्णय स्था.वि.अ ७ दिन
रकम खर्च गर्ने अख्तियारी
४. ४.१ जि.वि.स./गा.वि.स./निक्षेपित कार्यालयहरूको आन्तरिक लेखापरीक्षण आ.ले.प. आलेप अधिकृत १०५ रकम खर्च गर्न भएको निर्णय स्था.वि.अ.
रकम खर्च भएका सक्कल बिल भरपाई
नियमानुसारका अन्य कागजात
५. ५.१ योजना तथा कार्यक्रममा स्वीकृत रकमको किस्ता निकासा लेखा लेखा अधिकृत २०४ कार्यालयको रकम निकासा दिने निर्णय स्था.वि.अ निर्णयभएको २ दिनभित्र
सोका लागि आवश्यक पर्ने कागजातसहित सम्बन्धित फाँट/शाखाबाट पठाइएको पत्र
६. ६.१ निक्षेपित कार्यालयको किस्ता रकम निकासा लेखा लेखा अधिकृत २०४ सम्बन्धित कार्यालयको रकम मागपत्र स्था.वि.अ निकासा प्राप्त भएपछि तुरुन्तै
सम्बन्धित कार्यालयको पूर्व रकम खर्चको विवरण
७. ७.१ खर्च र्सार्वजनिकीकरण लेखा लेखा अधिकृत २०४ मासिक आम्दानी खर्चको विवरण स्था.वि.अ महिना बितेको ७ दिनपछि
निक्षेपित कार्यालयबाट प्राप्त आम्दानी खर्च विवरण
८. योजनाको पेश्की फछ्र्यौट लेखा लेखा अधिकृत २०४ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्था.वि.अ

निरन्तर

पेश्की विवरण
बिल भरपाई
पेश्की फछ्र्यौट गर्न भएको निर्णय
सम्बन्धित शाखा/फाँटको पत्र
९. ९.१ राजस्व संकलनसम्बन्धी ठेक्का पट्टा व्यवस्थापन कार्य लेखा लेखा अधिकृत २०४ जिल्ला परिषद्बाट ठेक्का लगाउन गरिएको निर्णय यो.अ.तथा प्र.अ. निरन्तर
प्रचलित ऐन नियमले व्यवस्था गरेअनुसारका कागजात
१० १०.१ ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजत-पत्र दिने प्रशासन ना.सु. १०२ सम्वन्धित निकायमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र यो.अ.तथा प्र.अ. रु.१२०५/- ७ दिन
जनशक्तिको व्यवस्था भएको नियुक्ति-पत्र
लेभल, वाटरपम्प, भाइब्रेटरको स्वामित्वका प्रमाणपत्र
उपकरणको वीमा गरेको प्रमाणपत्र
उपकरणहरू ठीक अवस्थामा रहेको मेकानिकल इन्जिनियरले प्रमाणित गरेको प्रमाणपत्र
जिल्लास्तरीय निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस
पानमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र
छानबिन समितिबाट सिफारिस भइआएको
१०.२ ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्ने प्रशासन ना.सु. १०२ नवीकरण गरिपाउँ भन्ने निवेदन यो.अ.तथा प्र.अ. १२०५ १ दिन
सम्वन्धित निकायमा नवीकरण भएको प्रमाणपत्र
करचुक्ताको प्रमाणपत्र
सक्कल प्रमाणपत्र
नवीकरण दस्तुर
निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस
१०.३ ‘घ’ वर्गका निर्माण व्यवसायीको इजाजतपत्र नामसारी गर्ने प्रशासन ना.सु. १०२ निर्माण व्यवसायी इजाजत विक्री गर्ने र लिने दुबै व्यक्तिको निवेदन ५०० १ दिन
सम्बन्धित निकायमा नामसारी भएको प्रमाण पत्रको फोटोकपी
निर्माण व्यवसायी संघको सिफारिस
करचुक्ता प्रमाणपत्र
शुल्क
११ ११.१ दैवीप्रकोप राहत सहयोग लेखा लेखा अधिकृत २०४ गा.वि.स.को सिफारिस स्था.वि.अ. उही दिन
सम्बन्धित पीडित व्यक्तिको निवेदन
र्सजमिन मुचुल्का
दैवीप्रकोपबाट भएको क्षतिको विवरण उल्लेख गरी गा.वि.स.बाट प्रमाणित भएको फारम
सम्बन्धित पीडित व्यक्तिको नागरिकताको फोटोकपी
१२ १२.१ विभिन्न सिफारिसहरु सभापति/ स्था.वि.अ. १०२ सम्बन्धित व्यक्ति/संस्था/र्फमको सिफारिस माग निवेदन नियम- अनुसार लाग्ने दस्तुर कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याउनु-पर्नेको हकमा बाहेक तुरुन्त
सम्बन्धित गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस
सम्बन्धित ऐन, नियममा व्यवस्था भएअनुरूप प्रक्रिया पूरा भएका कागजातहरू
१३ १३.१ गैसस दर्ता नवीकरण सिफारिस सामाजिक विकास का.अ. २०५ आम भेलाबाट समिति गठन गर्दाको निर्णय २००।- तुरुन्त
समितिबाट स्वीकृत विधान शिर-पुच्छारमा पदाधिकारीबाट हस्ताक्षर भएको
पदाधिकारी को वैयक्तिक विवरण ९द्यष्य-मबतब०
दर्ता नवीकरणका लागि अधिकार दिएको समितिको निर्णय
समितिमा कम्तिमा ३३% महिला अनिवार्य
नागरिकताको फोटोकपी
कर कार्यालयको कर क्लियरेन्स-पत्र
लेखापरीक्षण प्रतिवेदन
संस्थाको कार्यालय रहने स्थानको गा.वि.स./न.पा.को सिफारिस
१४ १४.१ कार्यालय, योजना तथा कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने जिन्सी तथा स्टेशनरी व्यवस्थापन जिन्सी ना.सु. १०८ जिन्सी स्टेशनरी खरिदका लागि भएको निर्णय यो.अ.तथा प्र.अ. निर्णय पश्चात्
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमावली तथा अन्य प्रचलित ऐन, नियममा भएको व्यवस्थानुरूपका प्रक्रियाहरू पूरा गरिएका कागजात
१५ १५.१ सभाकक्ष व्यवस्थापन जिन्सी ना.सु. १०८ सभाकक्षको उपयोग माग-निवेदन यो.अ.तथा प्र.अ. तुरुन्त
सभाकक्ष भाडा दिन भएको निर्णय-तोकआदेश)
१६ १६.१ सामाजिक सुरक्षाको विवरण अद्यावधिक सामाजिकविकास ना.सु. १८ सम्बन्धित गा.वि.स.को र्सवदलीय बैठकबाट भएको निर्णय यो.अ.तथा प्र.अ. तुरुन्त
सम्बन्धित गा.वि.स.को सिफारिस
१७ १७ सामाजिक सुरक्षाको रकम निकासा लेखा लेखा अधिकृत २०४ गा.वि.स.को रकम माग-पत्र यो.अ.तथा प्र.अ. ७ दिन
अघिल्लो चौमासिक रकम वितरणको भरपाई
रकम निकासा गर्ने कार्यालयको निर्णय
१८ १८.१ व्यक्तिगत घटना दर्ता विवरण अद्यावधिक गर्ने पंजीकरण ना.सु. १०८ स्थानीय पंजीकाधिकारीको कार्यालयबाट प्राप्त विवरण यो.अ.तथा प्र.अ.
कार्यालयको निर्णय
१९ १९.१ जिल्ला सूचना केन्द्र व्यवस्थापन सूचना का.अ. २०५ जि.वि.स.को निर्णयनुसार सामग्री खरिद स्था.वि.अ.
विभिन्न सूचनामूलक सामग्री व्यवस्थापन
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, नियमले व्यवस्था गरे-अनुरूपका सामग्री व्यवस्थापन
२० २०.१ सूचना केन्द्रमा उपलब्ध पुस्तक-पुस्तिका अध्ययन गर्ने सूचना खरिदार ११४ इच्छुक व्यक्तिले सूचना केन्द्रमा सर्म्पर्क गर्ने का.अ. नलाग्ने तुरुन्त
२१ २१.१ राहदानी, रजिष्ट्रेशन फाराम, मालपोत रसिद, टेण्डर फाराम विक्री सोधपुछ खरिदार १११ जिल्ला परिषद्बाट निर्धारण गरिएको दर यो.अ.तथा प्र.अ. तुरुन्त
२२ द्दद्द।ज्ञ जि.वि.स.बाट प्रकाशित पुस्तक तथा अन्य सूचनाहरू विक्री सूचना का.अ. २०५ जिल्ला परिषद्बाट निर्धारण गरिएको दर स्था.वि.अ.
२३ २३.१ दर्ता चलानी/सोधपुछ दर्ता/ चलानी मुखिया ११३ निवेदन, चिठी-पत्रमा कार्यालयबाट भएको तोक- आदेश यो.अ.तथा प्र.अ.
तयारी पत्रको विषय र कार्यालयबमोजिम
२४ २४.१ स्थानीय विकास कोष स्था. वि. कोष ले.प्र.स. ज्ञज्ञछ कार्यक्रमसँग भएको सम्झौता कार्यकारी सचिव
स्थानीय विकास कोष विनियमावली
कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृत विभिन्न निर्देशकाहरू

 


Skip to toolbar