GIS Maps

जिल्ला विकास समितिको कार्यालयबाट निर्माण गरिएको जिल्लाका विभिन्न स्रोत नक्साहरु साथै धनकुटा जिल्लाको गाविसहरुको नक्सा पनि उपलब्ध छ।


Skip to toolbar