२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

जल उपभोक्ता समिति दर्ता प्रक्रिया

जलस्रोत नियमावली, २०५० को अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निबेदन पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
क.    आम भेला -साधारण सभा) को निर्णयको फोटोकपि वा प्रतिलिपि
ख.    बिधान -कम्तिमा २ प्रति)
ग.    कार्य सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको फोटोकपी १/१ प्रति
घ.    सम्बन्धित गा.वि.स.को -खानेपानी र सिंचाई संस्था दर्ता गर्ने भए मुहान र खोला/नदी समेत उल्लेख भएको) सिफारीस पत्र
ङ.    खानेपानी उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण कार्यालयको -मुहान र खोला/नदी उल्लेख भएको तथा निर्माण मर्मत सम्भार काम गर्ने निकाय समेत उल्लेख भएको) सिफारिश पत्र ।
च.    सम्बन्धित कार्यालयमा संस्था दर्ता दस्तुर रु.१००/- बुझाएको नगदी रसिद १ प्रति ।
जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम-५ अनुसार उपभोक्ता संस्थाको बिधानमा -प्रस्तावानामा मूलको नाम खोला/नदीको नाम उल्लेख गरी) निम्न विषयहरु समाबेश भएको हुनु पर्ने छ ः-
·    पूरा नाम र ठेगाना
·    उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र
·    सदस्यको लागि योग्यता र सदस्य शुल्क
·    सदस्यको निष्काशन र राजीनामा
·    हक दावी, नामसारी वा हकवालाको मनोनयन
·    साधारण सभा सम्बन्धी
·    सञ्चालक समितिको गठन -निर्बाचन एवम् काम कर्तब्य तथा अधिकार सम्बन्धी)
·    सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था
·    सञ्चालक समितिको बैठकम्बन्धी कार्यबिधि
·    कोष र लेखापरीक्षण
·    बिधान संशोधन
·    बिघटन
·    बिबिध ।


Skip to toolbar