२०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७८ साल माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल कात्तिक, मंसिर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७८ साल श्रावण, भाद्र र कात्तिक महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत चोलाराज पोखरेल सरको बिदाई कार्यक्रम । धनकुटा जिल्लाको आजिवियो तर्जुमाका लागि भौतिक पूर्वाधार समितिको तथ्याङ्क संकलन फाराम नागरिक वडापत्र अभिमुखीकरण गोष्ठी स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राबिधिक सहयोग समिति, धनकुटा

जल उपभोक्ता समिति दर्ता प्रक्रिया

जलस्रोत नियमावली, २०५० को अनुसूची-१ बमोजिमको ढाँचामा निबेदन पत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।
क.    आम भेला -साधारण सभा) को निर्णयको फोटोकपि वा प्रतिलिपि
ख.    बिधान -कम्तिमा २ प्रति)
ग.    कार्य सञ्चालन समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रमाण-पत्रको फोटोकपी १/१ प्रति
घ.    सम्बन्धित गा.वि.स.को -खानेपानी र सिंचाई संस्था दर्ता गर्ने भए मुहान र खोला/नदी समेत उल्लेख भएको) सिफारीस पत्र
ङ.    खानेपानी उपभोक्ता संस्था दर्ताको लागि खानेपानी तथा ढल निकास बिभाग, क्षेत्रीय अनुगमन तथा सुपरीबेक्षण कार्यालयको -मुहान र खोला/नदी उल्लेख भएको तथा निर्माण मर्मत सम्भार काम गर्ने निकाय समेत उल्लेख भएको) सिफारिश पत्र ।
च.    सम्बन्धित कार्यालयमा संस्था दर्ता दस्तुर रु.१००/- बुझाएको नगदी रसिद १ प्रति ।
जलस्रोत नियमावली, २०५० को नियम-५ अनुसार उपभोक्ता संस्थाको बिधानमा -प्रस्तावानामा मूलको नाम खोला/नदीको नाम उल्लेख गरी) निम्न विषयहरु समाबेश भएको हुनु पर्ने छ ः-
·    पूरा नाम र ठेगाना
·    उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र
·    सदस्यको लागि योग्यता र सदस्य शुल्क
·    सदस्यको निष्काशन र राजीनामा
·    हक दावी, नामसारी वा हकवालाको मनोनयन
·    साधारण सभा सम्बन्धी
·    सञ्चालक समितिको गठन -निर्बाचन एवम् काम कर्तब्य तथा अधिकार सम्बन्धी)
·    सञ्चालक पदमा बहाल रहन नसक्ने अवस्था
·    सञ्चालक समितिको बैठकम्बन्धी कार्यबिधि
·    कोष र लेखापरीक्षण
·    बिधान संशोधन
·    बिघटन
·    बिबिध ।


Skip to toolbar