२०८० कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०८० श्रावण, भाद्र र आश्विन महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण आ व २०७९।८० को वार्षिक प्रगति समीक्षा कार्यक्रम प्रतिवेदन २०८० साल वैशाख, जेष्ठ र असार महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण भुमिहिन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको हकमा ७ (सात) दिने सार्वजनिक सुचना प्रकासन सम्वन्धमा) धनकुटा जिल्लाको पाँचौं जिल्ला सभा आ.व. २०८०/८१ का नीति¸ कार्यक्रम तथा प्राथमिकता २०७९ माघ, फागुन र चैत्र महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विवरण २०७९ साल कार्तिक, मंसीर र पौष महिनामा सम्पादित क्रियाकलाप २०७९ साल श्रावण, भाद्र र असोज कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण २०७९ साल वैशाख, जेष्ठ र असार कमहिनामा सम्पादित क्रियाकलाप विबरण

गैरसरकारी संस्था दर्ता नवीकरण प्रक्रिया

गैरसरकारी संस्था दर्ता नवीकारण सिफारिस समिति
संयोजक- योजना, अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत जि.वि.स.को कार्यालय, धनकुटा
सदस्य – अध्यक्ष गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा, धनकुटा
सदस्य सचिव – कार्यक्रम अधिकृत, सामाजिक विकास, जि.वि.स.को कार्यालय, धनकुटा

गैरसरकारी संस्था दर्ताका लागि एक पटक सिफारिस गरेपछि पुग्दछ भने नवीकरणका लागि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्तिपछि सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ । संस्थाले नवीकरण आ.व. पिच्छे नै गर्नु पर्दछ । गैरसरकारी संस्थाले ५ वर्ष ३ वर्ष र १ वर्षका लागि नवीकरण गर्न निवेदन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप स्थानीय अधिकारीबाट नवीकरण गरी दिने प्रावधान रहेको छ ।  गैरसरकारी संस्था दर्ता/नवीकरण सिफारिस समितिमा सिफारिस लिन निम्न कागजातहरू पेस गर्नुपर्दछ ।

गैरसरकारी संस्था दर्ताका लागि
१      समिति गठन गर्दाको आम भेलाको निर्णय।
२      समितिले विधान तयार गरी स्वीकृत गरेको निर्णय।
३      समिति दर्ता गर्न गरेको समितिको निर्णय।
४      दर्ताका लागि आवश्यक कार्य गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समितिको निर्णय।
५      समितिमा कम्तीमा ३३% महिला भएको समिति गठनको निर्णय।
६      समितिका पदाधिकारी (सदस्य समेत) को नागरिकताको फोटो कपी ।
७      समितिका पदाधिकारी (सदस्य समेतको) व्यक्तिगत विवरण (Indvidual specification) ।
८      कार्यालय रहने स्थानको स्थानीय निकायको सिफारीस ।
९      दर्ताका लागि सिफारिस गरी पाउँ भन्ने समितिको निवेदन ।
१०     शीर र पुच्छारमा पदाधिकारीले हस्ताक्षर गरेको समितिको विधान १ प्रति ।
११     जि.वि.स.को कार्यालयमा रू.२००/- बुझाएको नगदी रसिदको फाटोकपी ।

गैरसरकारी संस्था नवीकरणका लागि
१      समितिले नवीकरण गर्न गरेको निर्णय।
२      नवीकरणका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेको समितिको निर्णय।
३      लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ।
४      आन्तरिक राजश्व कार्यालयको कर सफाइ पत्रको फोटोकपी ।
५      अघिल्ला आ.व.मा नवीकरण गरेको प्रमाण पत्रको फोटोकपी ।
६      संस्थाको वाषिर्क साधारण सभाको आयव्यय सहितको निर्णय।
७      नवीकरणका लागि सिफारीस पाउँ भन्ने समितिको निवेदन ।
८      जि.वि.स.को कार्यालयमा रू.२००/- बुझाएको नगदी रसिदको फोटोकपी ।


Skip to toolbar